FORÅR I DBU?

By |2014-03-21T14:02:49+00:00marts 21st, 2014|Categories: Blog, Uncategorized|

  Er det blevet forår i Dansk Fodbold Union? Vi er nok mange der holder vejret, krydser fingerende for at der nu vil blive lavet en ordentlig forårsrengøring i DBU, vi sidder vores lid til at en ny formand og en ny direktør kan gøre op med mange års konservativ magt og nepotisme. Senest har vi alle kunne læse om en formand der inden han fratræder laver sig selv et ordentligt fratrædelseshonorar, jeg tør ikke tænke på hvor mange af disse der er blevet givet til og mellem vennerne i DBU gennem tiden! Nu er håbet for alle frivillige, alle kompetente fodboldfolk i Danmark at der i DBU vil blive taget godt og grundig fat i rengøreingen, så der kan ske en kulturforandring til det mere præstationsorienterede og bedre for alle. Skal det ske må der tages fat på alle niveauer i organisationen og jeg vil da meget gerne have svar på om der er blevet givet uberettigede gaver i form af rejser, mv. der ikke er opgivet til skat. Jeg ville gerne vide noget om hvorledes honorarer betales og om de er blevet dansk beskattet? Jeg vil gerne kunne se hvem der har eksempelvis taget træner licenser og hvem deres eksaminatorer er, således at man sikre at DBU ikke give uddannelser væk til personalet uden eksamination og på fuld løn? Jeg [...]

SPRINGTIME IN DANISH FOOTBALL UNION

By |2014-03-21T13:55:00+00:00marts 21st, 2014|Categories: Blog engelsk, Uncategorized|

Has it become spring in Danish Football Union? There are probably many who are holding their breath, crossing fingers fore that there now will be made a proper spring cleaning in DBU, we are counting on that the new president and the new CEO can chance years of conservative power and nepotism in DBU management and culture. Lately we have all read about the former president that he before he retires makes himself a decent severance fee; I dare not think about how many of these, have been given to and between friends in DBU through time! Now is the hope of all the volunteers, all competent football people in Denmark that the DBU will be well and thoroughly grasp the clean no, so there can be a culture change for a more performance-oriented and better culture for everyone. Should this happen, it needs to be addressed at all levels of the organization, I will be glad to have an answer on whether there has been unwarranted gifts of travel, etc. not declared to the tax. I would like to know about how the fees are paid and whether they were Danish taxed? I would like to be able to see who has already taken trainer licenses and who their examiners are, in order to ensure that DBU not give away titles [...]